Публічний договір купівлі-продажу товару

Публичный Договор

За цим Договором Продавець, з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншої сторони, надалі разом — Сторони, уклали цей Публічний договір купівлі-продажи товару (надалі — “Договір” або “Публічний договір”), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені на сайті: https://argo.ua/ (надалі – “Сайт”, “Інтернет-магазин”, відповідно).

Продавець, що здійснює продаж Товарів за допомогою Інтернет-магазину та Покупці, при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Інтернет-магазину, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Належним чином оформлений та розміщений за допомогою Інтернет-магазину запит на здійснення купівлі обраних ним Товарів означає, що Покупець прийняв умови Договору публічної оферти.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “Приймаю”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару.

1.4. Укладання цього публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. За винятком, якщо контекстом вимагається інше, терміни з великої літери, що використовуються у цьому Договорі, мають наступні значення:

 • “АКЦЕПТ” означає надання Покупцем повної і безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення;
 • “ВЛАСНИК ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ” означає Товариство з обмеженою відповідальністю «АРГО – ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА», код ЄДРПОУ 32249009;
 • “ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ” означає публічний договір, зразок якого розміщений на сайті “Інтернет-магазину”, і застосування якого є обов’язковим для Продавця, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на сайті “Інтернет-магазину” спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям;
 • “ЗАМОВЛЕННЯ” або “ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ” означає належно оформлену та розміщену на Сайті “Інтернет-магазину”, заявку Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю;
 • “ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН” означає перелік пов’язаних між собою сторінок в мережі Інтернет за адресою https://argo.ua/, що створені для представлення та реалізації Товару шляхом вчинення електронного правочину;
 • “ПОКУПЕЦЬ” означає будь-яку дієздатну особу, що, в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення та придбала товари та/або послуги, які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині;
 • “ТОВАР” або “ТОВАРИ” означає товар (товари), що пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині;
 • “РОБОЧИЙ ДЕНЬ”– будь-який день, крім вихідних та будь-яких святкових та неробочих днів, встановлених чинним законодавством України;
 • “НЕГАЙНО” означає протягом одного робочого дня;

2.2. Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.3. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

3.4. Власник Інтернет-магазину залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті “Інтернет-магазину”, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

4. ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УХВАЛЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь-який товар, що є доступним для Замовлення на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. У випадку відсутності Замовленого товару, Продавець зобов’язаний довести до відома Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишеними Покупцем при реєстрації на Сайті Інтернет-магазину.

4.3. У випадку відсутності Замовленого товару Покупець має право замінити його на Товар аналогічної моделі або анулювати Замовлення зателефонувавши на номер Гарячої лінії.

4.4. Покупець погоджується, що фіскальний чек, яким підтверджуватиметься оплата придбаного ним товару (послуги), надсилатиметься йому Продавцем в електронній формі: електронною поштою.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Покупець зобов’язаний:

 • надавати Продавцеві повну та достовірну інформацію щодо своїх даних;
 • ознайомитись з інформацією про Товар, а також із вартістю та способами доставки Товару на Сайті;
 • в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити і прийняти замовлений Товар;
 • при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки;
 • протягом строку, передбаченого чинним законодавством України, та, зокрема, Законом України «Про захист прав споживачів» для повернення Товару, зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж Товару;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Покупець має право:

 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
 • відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;
 • здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.3. Продавець зобов’язаний:

 • надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, а також його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті;
 • на умовах, встановлених Договором, передати Товар Покупцю згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Сайту, оформленим Замовленням і умовами Договору;
 • перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

5.4. Продавець має право:

 • вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цього Договору;
 • в односторонньому порядку призупинити виконання обов’язку за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, а також змінювати або припинити дію цього Договору. Така зміна або призупинення дії цього Договору не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

6.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов Договору

6.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

6.3. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

6.4. Оплата замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Оплата Товару».

6.5. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

 • шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого/надісланого Покупцю Продавцем;
 • готівкою Уповноваженій особі Продавця або представнику кур’єрської служби при отриманні Товару;
 • шляхом безготівкового розрахунку на Сайті Інтернет-магазину Продавця.

6.6. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.

7. ДОСТАВКА ТОВАРУ. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР

7.1. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка».

7.2. Доставка Товару здійснюється наступними способами:

 • Уповноваженим представником Продавця;
 • кур’єрською службою за рахунок Покупця;

7.3. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем цього Договору, доставити Покупцю та вручити/передати замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні.

7.4. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

7.5. У разі доставки Товару кур'єрською службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська служба.

7.6. Товар передається Покупцю в належним чином упакованому вигляді.

7.7. Разом із Товаром Продавець передає Покупцю:

 • оформлений Продавцем один примірник бланку Замовлення на Товар;
 • розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару;

7.8. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказано Покупцем в заявці, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин при доставці, Товар повертається Продавцю. Оплата за послуги доставки, у випадку залучення Продавцем кур'єрської служби, сплачується Покупцем.

8. ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

8.1. Покупець має право протягом строку, встановленого чинним законодавством України, повернути Товар належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Повернення Товару належної якості можливе протягом строків, передбачених законодавством України, якщо товар не був у вживанні, зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також супроводжується документами, виданими разом з Товаром при його покупці.

8.2. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він отримав цей Товар.

8.3. Повернення Товару, а також повернення коштів здійснюється відповідно до порядку і строків, визначених чинним законодавством України, цим Договором, та інформацією щодо порядку повернення товару, зазначеною на Сайті Інтернет-магазину Продавця.

8.4. Повернення Товару, а також повернення коштів здійснюється відповідно до порядку і строків, визначених чинним законодавством України, цим Договором, та інформацією щодо порядку повернення товару, зазначеною на Сайті Інтернет-магазину Продавця.

8.5. Повернення Товару в регіонах з доставкою тільки поштовими відправленнями проводиться за допомогою відповідної кур'єрської служби, обраної Продавцем.

8.6. Повернення Товару, або повернення грошових коштів здійснюється при наданні Покупцем представнику Продавця:

 • паспорта Покупця Товару;
 • документів, що підтверджують покупку (касовий чек, видаткова накладна, чек платіжного терміналу, квитанція банку з відміткою про оплату) Товару, що повертається;
 • 8.6.1. Акт повернення товару та заява на повернення грошових коштів складається за формою, що надається Продавцем Покупцю для заповнення. Повернення грошових коштів за Товар здійснюється виключно способом, застосованим Покупцем при його оплаті;

8.7. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар, необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу в Інтернет-магазині, Покупець має право:

 • 8.7.1. розірвати цей Договір в порядку, встановленому цим Договором;

8.8. У разі виявлення істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару, або фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право за своїм вибором вимагати від Продавця:

 • 8.8.1. розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;
 • 8.8.2. вимагати заміни Товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця товарів.
 • Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець на підставі експертного висновку доведе, що дефекти Товару виникли в результаті порушення Покупцем правил використання Товару, або умов його зберігання, або умов повернення.

8.9. Продавець повертає Покупцю вартість повернутого Товару не пізніше ніж через 12 (дванадцять) банківських днів з дня отримання Продавцем письмової заяви Покупця з усіма супутніми документами повернутого Товару, за умови заповнення повних і коректних даних. Строк повернення коштів по проблемним (спірним) поверненням (невідповідність замовленого на Сайті, пошкодження, неналежна якість, тощо) може відрізнятися від зазначеного вище (на строк з'ясування Продавцем причин пошкодження, підтвердження невідповідності, тощо).

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за дії третіх осіб (спеціалістів у сфері інформаційних технологій).

9.3. Продавець не зберігає інформацію про банківські реквізити Покупця, а отже Продавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.

9.4. Будь-яка скарга або претензія Покупця має бути оформлена в письмовій формі. Продавцем будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Будь-яка інформація, яка міститься в цьому Договорі та яка отримується Сторонами в процесі його виконання, є конфіденційною, та не розкривається третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, що не вимагають письмової згоди на це від іншої Сторони, а саме у випадку, якщо таке розкриття здійснюється на виконання цього Договору або передбачене законодавством України.

10.2. При акцепті цього Договору Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297 -VI « Про захист персональних даних».

10.3. Будь-яка інформація, отримана від Покупця, ніколи і ні за яких умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.4. Надана Покупцем інформація використовується при обробці Замовлення, а також для надання Покупцю комерційних пропозицій Продавця.

10.5. Для того щоб забезпечити Покупця інформацією щодо Товару, розміщеного на Сайті Інтернет-магазину, Продавець може надсилати на вказану при реєстрації адресу електронної пошти Покупця інформаційні повідомлення.

10.6. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних».

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і зміна умов Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

12.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.